واکنش ها به حمله انتحاری بر مرکز آموزشی موعود در غرب کابل پایتخت افغانستان

-109 حمل -621, 01:04 کابل
Comments