05 سنبله 1397, 08:15 کابل

کافه صبح / بحث امروز : فرافکنی؛ چرا برخی همیشه دیگران را مقصر می دانند؟

کامنت