اعتراض احزاب و جریان های سیاسی افغانستان به روند برگزاری انتخابات این کشور

-109 حمل -621, 01:04 کابل
Comments