04 سنبله 1397, 12:40 کابل

تاکید بر برائت از مشرکین و وحدت و هوشیاری در مقابل توطئه های آمریکا در پیام حج مقام معظم رهبری در به حجاج -قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران؛ سدی محکم در مقابل تهدیدها - اتهام سازیهای موهوم؛ استراتژی آمریکا علیه ایران

کامنت