تعیین فرمانده جدید نیروهای امریکایی در افغانستان

-109 حمل -621, 01:04 کابل
Comments