-109 حمل -621, 01:04 کابل

تعیین فرمانده جدید نیروهای امریکایی در افغانستان

تگ

کامنت