15 سنبله 1397, 10:00 کابل

برنامه 15 سنبله موضوع برنامه: جمع بندی موضوع کنترل و پرداختن به بحث کنترل جمعیت یک بخش ویژه درباره حمله انتحاری به ورزشگاه دشت برچی کابل

کامنت