خوشبختند کسانی کسانی که مهر و محبت انسانهای دیگر را در دل شان پرورش می دهند.

02 سنبله 1397, 15:40 کابل
Comments