18 سنبله 1397, 18:01 کابل

برنامه روی موج جوانی امروز با موضوع شهرت. (من با شهرت بیشتر و بیشتر نادان جلوه کردم، البته این یک پدیدۀ نسبی اس. "آلبرت انیشتین")

تگ

کامنت