"شهرت" خوب است، اما برای کسانی که ظرفیت داشته باشن. امروز هم از "شهرت" گپ و گفت کدیم امید که مورد پسند شما هم قرار گیرد.

Tags

19 سنبله 1397, 17:59 کابل
Comments