بازنگری پیمان امنیتی با آمریکا در دستور کار پارلمان افغانستان

21 سنبله 1397, 15:00 کابل
Comments