24 جدی 1397, 16:16 کابل

انتقاد های تند از عملکرد کمیسون های انتخاباتی و ابهام در صف بندی های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و گفت و گو با کارشناسان سیاسی. بررسی سیاست آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان و گفت و گو با موسوی مبلغ کارشناس سیاسی.

تگ

کامنت