26 جدی 1397, 16:15 کابل

نگو به من همه ی حرفها تعارف بود/ مرا زبان دل ساده بی تکلف بود

کامنت