15 سنبله 1398, 15:30 کابل

پیامدهای احتمالی توافق امریکا با طالبان برای دولت و مردم افغانستان

تگ

کامنت