• کرمانشاه؛ دیار تمدن و صبر و جوانمردی

    کرمانشاه؛ دیار تمدن و صبر و جوانمردی

    عقرب 29, 1396 18:16

    زمین لرزه ای که چند روز پیش در غرب ایران به وقوع پیوست ، نه تنها تاثر و تالم شدید تمامی مردم ایران را  به همراه داشت ، همدردی و تاثر انسان های آزاده و نوع دوست در سراسر جهان را برانگیخت . کسانی که با مردم سوگوار ایران ابراز همدردی کردند و مراتب تسلیت خود را ابراز داشتند .