• بررسی روزنامه های چاپ کابل 14 قوس 1396

"ادامه ی بازی قایم موشک با پاکستان" ، " ضرورت همسویی میان قوای سه گانه" و "پارلمان ضد زن" ،عناوین سرمقاله های روزنامه های امروز چاپ کابل است.

روزنامه ی ماندگار در سرمقاله ای تحت عنوان ادامه ی بازی قایم موشک با پاکستان چنین نوشته است :

 روز گذشـته، وزیـر دفـاع امریـکا، جیمـز ماتیـس وارد اسلام آباد شـد و قـرار گزارشهـا از حکومـت پاکسـتان ِ خواسـت که از اسـتفاده ی  تروریسـتان از خاک این کشـور برای ِ حملـه بـه افغانسـتان جلوگیـری کنـد. ایـن خواسـت امریکا اگرچـه در بسـیاری از رسـانه ها، »اتمـام حجـت« و »آخریـن فرصـت بـرای همـکاری« تعبیـر می شـود؛ امـا از منظـر هـر سیاسـت ِ دان واقع نگـر و آگاه از مسـایل منطقـه و جهان، ادامه ی بـازی قایم ِ موشـک امریکا و پاکسـتان در زمین افغانسـتان تلقـی میگـردد. ِ

ماندگار می افزاید :

 شـاید سـفر ماتیـس بـه اسلامآباد، سـوغاتی ِ های خبـری زیـادی بـرای رسـانه ها و دلخوشـی های فراوانی بـرای برخی دولت ِ مـردان ً مـا داشـته باشـد، ولـی مسـلما ایـن سـفر، هیچ ِ تغییـری در واقعیت ِ هـای امنیتـی افغانسـتان و نـوع نـگاه پاکسـتان بـه افغانسـتان وارد نخواهـد آورد.

و ضرورت همسویی میان قوای سه گانه عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است :

اخذ رأی اعتماد یازده نامزد وزیر از مجموع 12 تن معرفی شده به ولسی جرگه از سوی ریاست جمهوری، نشانه ای از همدلی و یک پارچگی میان دو قوه مجریه و مقننه است. فراتر از همدلی این رای اعتماد بیانگر احساس مسولیت نمایندگان مجلس در برابر وضعیت کنونی کشور نیز هست. به دلیل این که با وجود تنش هایی که در هفته های اخیر میان مجلس نمایندگان و ارگ به وجود آمد، احتمال می رفت، تعداد کمتری از نامزد وزیران رای اعتماد کسب کنند. اما دیده شد که دیروز در یک جدل نفس گیر میان اعضای مجلس نمایندگان تعداد زیادی از افراد معرفی شده، رای اعتماد گرفتند و تنها یک نفر که تنها نامزد وزیر زن بود، با تاسف رای نیاورد. 

نویسنده می افزاید : بدون تردید رای نیاوردن یک زن از میان 12 نفر کمی تاسف آور است و این موضوع در بسیاری از رسانه های همگانی و در میان کاربران شبکه های اجتماعی انعکاس یافته و از این بابت ابراز تاسف شده است. رای اعتماد به 11 نامزد وزیر پیشنهادی از سوی مجلس نمایندگان از آن جهت حایز اهمیت است که وضعیت کلی کشور ما نابسامان است.

امید می رود که حکومت به دلیل شرایط موجود و بلاتکلیفی ادارات باقی مانده، هرچه زودتر نامزدوزیران مورد نظر خود را معرفی کرده و بیش از این معطل نکند. با وجود جنجال های درون حکومت، ناگزیری ها نیز قابل درک است ولی باید چهار نامزدوزیر جدید برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند. در هر صورت همدلی هرچه بیشتر میان قوای سه گانه آرزوی تمام مردم افغانستان است و امید می رود که رهبری حکومت آن را درک کند و در راستای اتحاد و هماهنگی هرچه بیشتر تلاش ورزند.

  و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان  پارلمان ضد زن چنین نوشته است :

پارلمان به تمام وزیران پیشنهادی رأی داد، اما یک زن را تأیید صلاحیت نکرد. رأی نیاوردن نرگس نهان برای بار هزارویکم ثابت کرد که زنان این دیار راه دشواری برای قدرت‌مند شدن در پیش دارند. تلاش بسیار سختی لازم است تا موانع فرا راه زنان برداشته شود. در همه‌ی کشورهای دموکراتیک دنیا، بر پارلمان‌ها نظم حزبی حاکم است. وقتی نظم حزبی بر پارلمان حاکم نباشد، نهاد رأی اعتماد که ابزاری برای کنترول حکومت است، وسیله‌ی باج‌گیری، رشوت‌خواری و زن‌ستیزی می‌شود. این وضعیت با برقراری نظم حزبی در پارلمان، کنترول می‌شود. روشن است که نظم حزبی بر پارلمان هم صد درصد فساد را از بین نمی‌بَرد، اما نسبت به حالا، وضعیت را بهبود می‌بخشد.

در پایان نویسنده می افزاید :

 هر زمانی که قانون اساسی افغانستان تعدیل شود، باید در آن ماده‌هایی گنجانده شود که برقراری نظم حزبی بر پارلمان را اجباری کند. این درست است که احزاب افغانستان در روند تکامل تاریخی خود در جا زده‌اند و بدل به سازمان‌های مدرن دارای برنامه نشده‌اند، اما این روند وقتی کلید می‌خورد که به احزاب در انتخابات پارلمانی، نقش داده شود.

14 قوس 1396, 15:58 کابل
Comments