• بررسی مطبوعات چاپ کابل  18 جدی 96

"قانون اساسی به حالت تعلیق در آمده است"،"معیار تعیین وزیر چیست؟" و "شهرداری کابل و مسوولیت های به زمین مانده" عناوین سرمقالات روزنامه های امروز چاپ کابل است.

"قانون اساسی به حالت تعلیق در آمده است" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است: 

چهاردهـم جـدی 1396،مصـادف بـود بـا سـیزدهمین سـالروز تصویـب قانـون اساسـی افغانسـتان. در ایـن مـدت، رایجترین و رسـمی ِ ترین حـرف ِ سیاسـی و حقوقـی همه در مورد افغانسـتان ایـن بوده اسـت کـه قانون اساسـی تطبیق نشـده اسـت!

دولـت وحـدت ملـی در شـرایطی قـرار دارد کـه به گونـۀ عملی بـا قانـون اساسـی خداحافظـی کـرده و همـۀ امـور به ِ صـورت فراقانونـی پیـش مـیرود. قانـون اساسـی فقـط بـه یـک حربـۀ سیاسـی در دسـت آقـای غنـی به ِ ویـژه در برابـر ِ شـرکا و رقبای

قدرتـش تنـزل یافتـه اسـت. اگر رونـد بی توجهی به قانون اساسـی همچنـان ادامه یابـد، تعلیـق رسـمی آن نیـز بعیـد بـه نظـر نمیرسـد. هم اکنون قانـون اساسـی افغانسـتان در عمـل و بـه گونـۀ غیـر رسـمی به حالـت تعلیـق درآمـده اسـت

ماندگار می افزاید : 

نخبـه ِ گان سیاسـی ِ مـا به حمایـت امریـکا ودموکراسـی وارداتی آن، حاکمیـت قانـون و مردم ً سـالاری را صرفـا یـک شـعار فریبنـده تلقـی میکننـد کـه میتـوان در پوشـش آن، همـان حاکمیـت ِ سـنتی و سیاسـت قبیله یـی را بهتـر از گذشـته تحکیم کـرد. از همیـن رو نخبـه ِ گان ِ بـر سـر اقتـدار بـا قانـون اساسـی وداع گفته انـد و هوی وهوس ِ هـای شـخصی، سـمتی و قومـی خـود را تعقیـب می ِ کننـد.انتظـار مـی ِ رود کـه کارگـزاران دولت وحدت ملـی هرچه زودتر سـر ِ عقـل بیاینـد، وخامـت اوضـاع را درک کننـد و زمینه هـای تطبیـق قانـون اساسـی و حرکـت بـه سـمت یـک مردم سـالاری 

واقعـی را بـه میـان بیاورند.

"معیار تعیین وزیر چیست؟" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است: 

افتضاح اخیر وزیر مخابرات نشان داد که شایسته‌سالاری صرف جنبه‌ی تبلیغاتی دارد و سران حکومت در عمل آن را اجرا نمی‌کنند.


در تارنمای انترنتی وزارت مخابرات آمده است که سازمان ملل متحد برای وزیر مخابرات گواهی‌نامه‌ی فصاحت در زبان انگلیسی داده است. روشن نیست که سازمان ملل متحد چگونه به کسی گواهی‌نامه‌ی فصاحت در یک زبان می‌دهد.

در هیچ یک از اسناد ملل متحد نیامده است که این سازمان به برخی از اشخاص و افراد، گواهی‌نامه‌ی فصاحت در زبان انگلیسی می‌دهد. اما در متن انگلیسی زنده‌گی‌نامه‌ی وزیر مخابرات که در تارنمای انترنتی وزارت مخابرات درج شده است، اشتباه‌های فاحشی وجود دارد.
این امر نشان می‌دهد که به تسلط وزیر مخابرات به زبان انگیسی هم باید تردید کرد
برای وزیر شدن معیارهای دیگر هم باید در نظر گرفته شود. وزارت تنها یک سمت تخنیکی و اداری نیست. وزارت یک سمت سیاسی است. به همین دلیل است که در حکومت‌های پارلمانی نماینده‌گان احزاب سیاسی وزیر می‌شوند. کسی که وزیر می‌شود باید حداقل زبان‌های بومی کشوری را که در آن وزیر شده است، در سطح متوسط بداند. وزیری که نتواند به زبان‌های رسمی کشوری که درآن وزارت می‌کند، گپ بزند یا بخواند، چگونه می‌تواند جنبه‌ی سیاسی پستش را نماینده‌گی کند؟

هشت صبح می افزاید :
علاوه بر این که کسی داعیه‌ی سیاسی نداشته باشد و به تاریخ علاقه‌مند نباشد، چرا باید در یک سمت سیاسی قرار بگیرد؟ رییس جمهور غنی همیشه می‌گوید که وارث امان‌الله خان است و پروژه‌ی ناتمام او را کامل می‌کند. کسی به تاریخ آشنا نباشد، چگونه می‌تواند از این گفته سر در بیاورد؟ کسی به این داعیه باور نداشته باشد، چگونه می‌تواند در تطبیق آن موثر باشد؟ وزیر مخابرات نشان داد که برای اولین بار با نام امیر شیرعلی‌خان مواجه است. امیر شیرعلی‌خان در فارسی و پشتو به عین شکل نوشته می‌شود. کسی که به تاریخ سیاسی این خطه علاقه‌مند باشد، حتماً چشمش با نام امیر شیرعلی‌خان آشنا است و می‌تواند آن را راحت بخواند. کسی که تاریخ سیاسی مملکت را نخواند و علاقه‌مند به زبان‌های بومی کشور نباشد، نمی‌تواند صاحب داعیه‌ی سیاسی شود. به همین دلیل است که در اولین نشست خبری وزیر مخابرات، رسوایی بزرگ برای حکومت رقم خورد

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی افغانستان ما که در سرمقاله ای تحت عنوان "شهرداری کابل و مسوولیت های به زمین مانده" چنین نوشته است:

رییس جمهور در جلسه شورای عالی اقتصادی، خطاب به سرپرست شاروالی کابل گفت: مردم کابل برنامههای عملی برای رفع مشکلات ترافیکی میخواهند و در این زمینه هدایت داد تا طی دو هفته، طرح مشخصی را با قید زمانی پیرامون حل مشکل ترافیک کابل ترتیب و ارائه نماید تا مردم از مشکلات ترافیکی رهایی یابند.

رئیسجمهور خاطرنشان ساخت که اقداماتی رویدست است که ۳۴ ادارۀ دولتی به منطقه دارالامان انتقال یابند که میتواند ازدحام ترافیکی را در شهر کابل کاهش دهد

نویسنده می افزاید :

 امکانات دولتی، ایجاد تغییرات وسیع و گسترده در این زمینه را جواب نمی دهد، لذا شاروالی کابل باید در هماهنگی با ادارات مربوطه دیگر، علاوه بر تدوین استراتژی دراز مدت برای حل معضل ترافیک شهری، راه حل های کم هزینه تر و کوتاه مدت تری را نیز روی دست بگیرد.
قانونمداری و تطبیق قوانین ترافیکی یکی از آسان ترین، منطقی ترین و کم هزینه ترین راه برای کاهش ترافیک شهری است. اگرچه سرک های کم عرض دلیل عمده مشکلات ترافیک شهر کابل است؛ اما بی قانونی و بی نظمی مردم، دست فروشان و موتروانان و حتا مأموران ترافیک این مشکلات را چندین برابر افزایش داده است.

 

18 جدی 1396, 13:30 کابل
Comments