18 دلو 1396, 11:38 کابل
  • بررسی روزنامه های چاپ کابل 18 دلو 1396

"پاکستان مزدوران خود را تروریست خواند" ، "حکومت و برخورد  جدی با خیانتکاران"  و "پاکستان و میانجیگری برای صلح" عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

"پاکستان مزدوران خود را تروریست خواند" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی آرمان ملی است چنین نوشته است:

بـرای نخسـتین بـار پاکسـتان دسـت پـرورده گان خـودش را کـه زمانـی هـم آنهـا را بـه عنـوان حکومتـداران در افغانسـتان بـه رسـمیت شـناخته بـود، بـه عنـوان تروریسـت و دهشـت افگـن خطـاب کـرد. مقامـات در وزارت خارجـۀ آن کشـور دیـروز اعـام کردنـد کـه طالبـان و شـبکه حقانـی گروه هـای تروریسـتی هسـتند و در کنـار دیگـر گـروه هـا ی هـراس افگـن قـرار مـی گیرنـد. ایـن انکشـاف  تـازه اسـت و معلـوم شـود کـه آن کشـور در قبـال ایـن گـروه هـای تروریسـتی چـه راهـکاری را در پیـش مـی گیـرد. امنیـت وثبـات در منطقـه بـه موضـع گیری هـای آن کشـور درقبـال طالبـان و شـبکه حقانـی و دیگـر گـروه هـای تروریسـتی و دهشـت افگـن پیونـد تنگاتنـگ دارد و گفتـه مـی توانیـم کـه صلـح کشـور مـا نیـز بـه ایـن موضـع مرتبط می باشـد.

آرمان ملی می افزاید : 

ثبـات در کشـور مـا و منطقه همراه بـا صلح زمانی تأمیـن شـده مـی توانـد کـه پاکسـتان بـه تعهدات خویـش عمـل کنـد. وقتـی ایـن کشـور دسـت از حمایـت طالبان و شـبکه حقانی که خـود حالا آن هـا را گـروه هـای تروریسـتی می نامـد، بـردارد و علیـه آنـان اقدامـات لازم اجرا بدارد، آنگاه اسـت کـه افـق هـای تیره و تـار در منطقه پس از سـپیده دم آرامـش، باطلـوع خورشـید صلـح روشـن و نورانـی خواهد شـد.

"حکومت و برخورد  جدی با خیانتکاران"  عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

در افغانستان همه باور دارند که فساد و خیانت در ادارات کارایی حکومت را زیر سؤال برده و آن را به یک حکومت ضعیف تبدیل کرده است. از اینرو مبارزه با فساد و خیانت جزؤ اولویت های سیاست حکومت برای ایجاد حکومتداری خوب می باشد. این مبارزه چند سال است که با جدیت آغاز شده و با آهستگی ادامه پیدا کرده است. موانع و چالش های فراوانی بر سر راه حکومت قرار دارد که اجازه نمی دهد این روند به صورت عادی مسیر خود را بپیماید. 

نویسنده می افزاید : 
برکناری هفت مقام ارشد وزارت دفاع به شمول دو جنرال، بعد از بررسی همه جانبه دلایل و عوامل حمله بر فرقه 111 در کابل، یک گام نیک در راستای تأمین امنیت و اجرای عدالت به حساب می آید. این مسأله به اثبات رسیده است که دلیل بسیاری از حملات بر مراکز مهم دولتی و غیر دولتی یا همکاری مقامات دولتی با گروه های هراس افگن بوده و یا غفلت وظیفوی کارمندان دولتی از اجرای درست وظایف شان عنوان شده است. بنابراین مجازات این مقامات، یک مرحله نو در روند مبارزه با فساد، گسترش عدالت و تأمین امنیت شهروندان به شمار می آید که باید مورد حمایت قراربگیرد.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی ماندگار که در سرمقاله ای تحت عنوان  "پاکستان و میانجیگری برای صلح" چنین نوشته است :

درحالی‌که فشار امریکایی‌ها بر پاکستان مبنی بر عدم همکاریِ این کشور با جامعۀ جهانی در امر مبارزه با تروریسم به‌شدت ادامه دارد و حملات انتحاریِ اخیر در شهر کابل نیز دستِ دخالت‌گرِ پاکستان در قضایایِ افغانستان را آفتابی ساخته، یک بارِ دیگر اسلام‌آباد سازِ بی‌نوایِ میانجی‌گریِ خود میان حکومت افغانستان و طالبان را کوک کرده و بر به‌اصطلاح مذاکراتِ صلح تأکید می‌ورزد.

در پایان نویسنده می افزاید :

 لبیک گفتن به مکرها و ترفندهای پاکستان در قالب مذاکراتِ صلح و آوردن طالبان به میز مذاکره، نقشِ بر آب ساختنِ فرصت‌های استثنایی و احتمالی‌یی است که در دورۀ زعامتِ دونالد ترامپ بر امریکا، در اختیار افغانستان قرار گرفته و می‌تواند پاکستان را یا کاملاً اصلاح و یا هم کاملاً منزوی سازد.
مردم افغانستان، اسلام‌آباد را طرفِ دخیل، ذی‌نفع و کاملاً درگیر در ناامنی‌هایِ کابل و سایر شهرهای کشور می‌دانند که ابداً اهلیتِ لازم برای میانجی‌گریِ صلح را ندارد. اگر حکومتِ فعلی واقعاً در خطِ مردم و آرزوهای‌شان قرار دارد، می‌باید از این‌پس صلح را در میدان‌های نبرد جست‌وجو کند و بیش از این، به پاکستان میدان بهره‌کشی از جنگ‌وصلحِ افغانستان را ندهد.

 

کامنت