19 سرطان 1397, 18:16 کابل
  • سه توصیه راهگشا

با همدیگر به فرازی دیگر از درس اخلاق آیت الله خامنه ای گوش می دهیم.

فرمودند: سه چیز است که قلب انسان مسلم با وجود این چیز دچار خیانت نمی شود. یک اینکه کار را خالصاً برای خدای متعال انجام بدهد. فرض می کنید شما امر به معروف یا نهی از منکر می کنید، برای خدا بکنید. تعلیم دین می دهید برای خدا انجام دهید.  فضلا از عباداتی که انجام می دهید، مثلا نافله می خوانید برای خدا باشد.  نگذارید شائبه غیر خدا در آن وارد شود.

دوم، و نصیحه ائمه المسلمین،  نصیحت یعنی مطلق خیر خواهی ، به این معنی که خیر خواه ائمه مسلمین باشد.

سوم ، ملازم جماعت مسلمین باشد. این هم نکته بسیار مهمی است.  جماعت مسلمین را خراب نکند، دچار تفرقه نکند. در یک جامعه اسلامی مثلا در جامعه ما که جامعه ای است متشکل و عازم یک حرکتی است این جامعه را ئچار اغتشاش نکند و این یک آهنگی و یک جهتی شان را به هم نزند.بله انتقاد گاهی لازم است، ایراد بگیرند یا تذکر دهند. گاهی هم واجب شرعی می شود. اما همه اینها غیر از این است که وحدت جامعه را بهم بریزند.

 

 

تگ

کامنت