20 سنبله 1397, 19:50 کابل
  • کسب عزت با رعایت تقوا

در ادامه به فراز دیگری از درس اخلاق آیت الله خامنه ای گوش می دهیم.

از رسول اکرم صلی الله نقل شده است:

اگر میخواهید عزیز باشید، تقوا پیشه کنید. کسی که اهل تقوا باشد. اهل مراقبت از از خود و پرهیز از گناه باشد، در چشم مردم هم عزیز است، ولو آن کسانی که به دین و تقوا و اعتقادات اعتنایی ندارند.

چه جوری میتوانیم ما با تقوا ترین باشیم؟

 اگر میخواهید اتقی باشید، به خدای متعال توکل کنید.

  توکل به خدا فقط معنایش این نیست که انسان وقتی مشکل داشته باشد بگوید توکل بر خدا. بلکه  توکل یعنی اعتماد کردن به خدای متعال.

اعتماد کنیم که وقتی خداوند می گوید ار این عمل اجتناب کن بدانیم که انجام آن عمل به ضرر ماست. وقتی که خداوند نماز را فریضه واجب بر ما می کند اعتماد کنیم به این حکم الهی. وقتی اعتماد کردید به خداوند و گوش کردید به حرف خداوند که از انجام برخی از اعمال اجتناب کنیم و اوامر الهی را گوش کنیم این به نفع ماست. مانند نوجوانی که اگر به شما اعتماد کند و بداند آنچه می گویید به صلاحش هست، رستگار خواهد شد و فایده میبیند.  

ارتباط توکل به خدا با تقوی این است.

 

تگ

کامنت