13 قوس 1397, 11:17 کابل
  • بررسی مطبوعات چاپ کابل 13 قوس 1397

"آغاز تلاش های امیدوار کننده برای ختم جنگ در افغانستان" ، " تناقضات گفتگوهای صلح " و "گرسنگی دادن کودکان"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

آغاز تلاش های امیدوار کننده برای ختم جنگ در افغانستان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در چنین نوشته است : 

رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس بین المللی ژنیو نقشه راه صلح افغانستان را برای جامعه جهانی تشریح کرد و حمایت آنان را به دست آورد. رئیس جمهور هم اینک در کنار شورای عالی صلح، بورد های مشورتی صلح را ایجادکرده و لیست نمایندگان حکومت را برای مذاکره با طالبان منتشر کرده است. 

نویسنده می افزاید :  

اگر به رویکرد سیاسی پاکستان در قبال افغانستان تجدید نظر نشود، پاکستان می تواند در یک بازی سیاسی طالبان را کنار بگذارد و خشونت را از یک کانال دیگر در افغانستان ادامه بدهد. 
و تناقضات گفتگوهای صلح عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

امریکا درحالی‌که بر عدم تغییر قانون اساسیِ افغانستان در مذاکرات صلح تأکید دارد، دولت افغانستان مهم‌ترین وثیقۀ ملیِ این کشور را می‌خواهد در روی میز گفت‌وگوهای صلح به قمار بگذارد. بحث تغییر قانون اساسی اما چیزی نیست که به خواستِ یک گروه و یا حتی سران دولت افغانستان انجام شود. برای تغییر قانون اساسی به عنوان سندی که در لویه‌جرگۀ مردم افغانستان تصویب شده، فقط یک میکانیسم وجود دارد و آن‌هم تشکیل دوبارۀ لویه جرگۀ قانون اساسی است. در ضمن، برخی موارد در قانون اساسی افغانستان وجود دارند که حتی نمی‌شود آن‌ها را در لویه‌جرگه نیز تغییر داد، مگر اینکه موارد بدیلی را برای آن‌ها پیشنهاد کرد که قناعت مردم افغانستان را به‌دست آورده بتواند.

ماندگار می افزاید:

به نظر می‌رسد که هنوز راه درازی تا رسیدن به صلح و امکان توافق با طالبان وجود دارد. فراموش نباید کرد که حتا با دادنِ امتیازهای بزرگ برای طالبان نمی‌توان به جنگِ فعلی پایان داد؛ چنانکه پیوستن گلبدین حکمتیار به روند صلح چیزی از بار جنگ کم نکرد. آقای حکمتیار زمانی که وارد کابل می‌شد، از صلح فوری سخن ‌گفت و انتظار داشت که به محض ورود او، گروه‌های مخالفِ مسلح تفنگ‌های‌شان را بر زمین بگذارند ولی دیدیم که در عمل چنین نشد. طالبان نیز وضعیتِ بهتری از این ندارند و خودفریبی‌یی بیش نخواهد بود اگر باور کنیم با ادغام این گروه در ساختار سیاسی کشور، جنگ پایان می‌یابد.

و گرسنگی دادن کودکان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح  است که در آن چنین آمده است : 

طالبان مجموعه‌ای از دهکده‌هایی را که در ۶۰ کیلومتری میمنه قرار دارد، محاصره‌ی غذایی و دارویی کرده‌اند. این وضعیت سبب جان‌باختن چند ‌تن از جمله یک کودک شده است. به گفته‌ی باشنده‌گان محل و مقام‌های دولتی، طالبان می‌خواهند که اهالی آن دهکده‌ها که ظاهراً در نیروهای امنیتی محلی خدمت می‌کنند، ‌به این گروه تسلیم شوند یا منطقه را ترک کنند. محاصره‌ی غذایی و دارویی ۶۰۰  خانواده برای رسیدن به یک هدف نظامی و سیاسی، شیوه‌ای است که در هیچ آیین و نظام فکری توجیه ندارد. این شیوه را دیکتاتورهای قسی‌القلب در شروع قرن بیست در برخی از مناطق جهان اعمال کردند و حال در فاریاب اعمال می‌شود.

در پایان هشت صبح می افزاید :

تمام نهادهای دولتی باید بسیج شوند و از فاجعه‌ی انسانی در فاریاب جلوگیری کنند. باید به دهکده‌هایی که محاصره است،‌کمک فرستاده شود. حکومت مکلف است که از جان، مال و زنده‌گی شهروندان حفاظت کند. حکومت باید از هر راهی که می‌تواند به کمک‌ روستایی‌ها در فاریاب بشتابد و از مرگ‌ومیر بیش‌تر اطفال، مادران و پیرمردان جلوگیری کند. رهبران حکومت وحدت ملی باید شخصاً به این موضوع رسیده‌گی کنند. باید به حال مادری که فرزندش به دلیل گرسنه‌گی در برابر چشمانش جان باخته است،‌ توجه شود. نباید اجازه داده شود که مادران دیگر این تجربه‌ی وحشت‌ناک را داشته باشند.

تگ

کامنت