کشف میادین بزرگ نفت و گاز در جنوب کشور

کشف میادین بزرگ نفت و گاز در جنوب کشور

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت گفت: از ابتدای امسال تاکنون اکتشافات بسیار خوبی در منطقه دشت آبادان و جنوب استان فارس انجام شده است.

گزارش: خودکفایی و مقابله با تحریم‌ها در حوزه نفت

گزارش: خودکفایی و مقابله با تحریم‌ها در حوزه نفت

جزيره کيش اين روزها ميزبان متخصصاني از 300 شرکت داخلي و خارجي است که طرح‌ها، ايده‌ها، نوآوري‌ها و اختراعات خود را در حوزه‌هاي مختلف صنايع دريايي و دريانوردي ارائه کرده‌اند.

مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه