پارس تودی- پلیس مصری کودکی را که از طبقه سوم سقوط کرده بود در هوا گرفت

 پليسهای مصری کودکي را که از طبقه سوم ساختمان بانک سقوط کرد نجات دادند.

پلیسهای مصري در حال ماموريت در يکي از بانک هاي منطقه اسيوط، ناگهان متوجه شدند، کودکي از نرده بالکن طبقه سوم ساختمان بانک آويزان شده است. پلیسها خود را آماده کردند و به محض رها شدن دست کودک از نرده بالکن ساختمان، يکي از اين نيروها سريعا او را بين آسمان و زمين گرفت تا از مرگ حتمي نجات يابد. کودک بدون اينکه آسيبي ببيند نجات يافت. در حادثه، پلیس ناجی کودک از ناحيه صورت آسيب ديد و به بيمارستان منتقل شد.خانواده اين کودک از عمليات پليس که باعث نجات کودکشان شد تشکر و قدردانی کردند.

کلیدواژه

۰۳ اسفند ۱۳۹۶, ۱۹:۰۲ تهران
کامنت