نماینده دائم ایران در سازمان ملل استفاده ابزاری آمریکا از شورای امنیت را موجب شکست این شورا در اجرای وظایف اصلی خود و ناامیدی از دیپلماسی چندجانبه بیان کرد.

کلیدواژه

۱۸ بهمن ۱۳۹۶, ۱۷:۱۰ تهران
کامنت