پارس تودی: بیش از صد هزار فانوس رنگی در جشنواره شاندونگ چین به نمایش در آمده است. موضوع این جشنواره چین گذشته و امروز است .

کلیدواژه

۲۰ بهمن ۱۳۹۶, ۱۴:۳۲ تهران
کامنت