۲۰ شهریور ۱۳۹۷, ۱۶:۵۵ تهران

مراسم بزرگداشت دکتر «محمد مرسلین» استاد زبان فارسی و ایران‌شناس در مرکز تحقیقات زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در دهلی‌نو برگزار شد.

مرحوم دکتر «محمد مرسلین» در بیش از 80 سال زندگی خود خدمات زیادی در زمینه ترویج زبان فارسی و تربیت شاگردانی در رشته زبان و ادبیات فارسی از خود به جا گذاشت.

دکتر «احسان الله شکراللهی» رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی‌نو می‌گوید: استاد دکتر «محمد مرسلین» استاد طراز اول آموزش زبان فارسی در شبه قاره هند بود و مسوولیت نخستین دوره آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ایران در دهلی‌نو را بیش از 30 سال پیش برعهده داشت.

رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی‌نو گفت: مرحوم دکتر «محمد مرسلین» استادِ چند نسل از اساتید زبان و ادب فارسی در هند بود و با روحیه خاص معلمی، شاگردان زیادی را شیفته خود کرده بود.

دکتر محمد مرسلین یک هفته قبل در سن 84 سالگی به دیار باقی شتافت.

کلیدواژه

کامنت