• اینفوگرافی: تعداد بمباران آمریکا در افغانستان

تعداد بمباران آمریکا در افغانستان

کلیدواژه

۱۳ آذر ۱۳۹۷, ۱۲:۰۳ تهران
کامنت