بارش شدید و مستمر برف در مسکو که در شبانه روز اخیر به بیش از 30 سانتی متر رسید موجب تاخیر دهها پرواز در فرودگاه های مسکو شد و برنامه پروازها را مختل کرد.

کلیدواژه

۱۵ بهمن ۱۳۹۶, ۱۷:۰۲ تهران
کامنت