ترامپ شرکت در کنفرانس صلح پاریس با حضور سران ۷۰ کشور جهان را لغو کرد.

کلیدواژه

۲۱ آبان ۱۳۹۷, ۱۶:۳۳ تهران
کامنت