۲۵ اسفند ۱۳۹۷, ۰۸:۱۹ تهران

ايران؛ معضل جهاني شدن مواد مخدر يک مسئله انساني، تخصصي و فراگير بوده و سياسي شدن آن کمکي به اين مسئله نمي کند.

کلیدواژه

کامنت