استاد روابط بین الملل معتقد است: با خروج آمریکا و رژیم صهوینیستی از یونسکو اعتبار این نهاد به عنوان یک نهاد مستقل بین المللی افزايش پيدا می کند

دکتر محمد رضا دهشیری، استاد روابط بین الملل دانشگاه در گفتگوی تلفنی با خبرنگار ایران پرس (IP) تصریح کرد: بدلیل پافشاری آمریکا و رژیم صهیونیستی به رويکرد های یک جانبه گرايانۀ و هنجارزدايانۀ، با خروج آنها از یونسکو اعتبار این نهاد به عنوان یک نهاد مستقل بین المللی افزايش پيدا می کند.

متن گفت و گوی پارس تودی با دهشیری را با هم می خوانیم: 

امریکا و اسرائيل با خروج از یونسکو چه اهدافی را دنبال می کنند؟

با توجه به اینکه ترامپ یک رویکرد ناسيوناليستی مبتنی بر امریکا نخست، را دنبال می کند و محافظه کارهای راست در امریکا بر رویکرد درونی با تکیه بر منافع ملی تاکید دارند و کمتر اهداف انترناسیونالیستی دنبال می کنند ، بنابر اين  امریکائی ها در دوران ترامپ  سعی دارند کمتر به هنجارهای بين المللی توجه کنند و بیشتر یک رویکرد حمايت گرائی اقتصادی در درون را دنبال کنند و سعی می کنند هنجارهای اقتصادی درون نگر را ترویج کنند ، و اين رويکر در تلقی آنها نسبت به یونسکو تاثیر گذاشته است.

این استاد دانشگاه افزود: یعنی امريکائی ها نظرشان این است یونسکو یک سلسله هنجارهای بین المللی را ترويج می کند که با اهداف تمرکز گرايانۀ امريکا در تعارض است. به دنبال آن باتوجه به اینکه یونسکو فلسطين را به عنوان یک دولت مستقل به رسميت شناخته، هم امريکا و هم رژيم صهيونيستی معتقدند که يونسکو با چنين اقداماتی، سياست دو دولت را مورد توجه قرار می دهد. بنابراين امريکا و اسرائيل معتقدند با خروج از يونسکو می توانند آزادانه تر به اقدامات هنجار زدايانه خودشان عليه جامعه بين المللی ادامه بدهند.

آيا  اين اقدام امريکا  و اسرائيل  تاثيری بر فعاليت و اعتبار یونسکو در سطح بین المللی هم دارد؟

به نظر من اعتبار یونسکو به عنوان یک نهاد مستقل افزايش پيدا می کند بدليل اينکه یونسکو بدون تاثير پذيری از رويکرد های یک جانبه گرايانۀ امريکا و رويکرد های هنجارزدايانۀ رژيم صهيونيستی دارد بر یک سلسله نرم ها هنجارهای بين المللی پای می فشارد، ولی از لحاظ منابع مالی يونسکو به دليل اينکه امريکا نقش عمده ای در تامين منابع مالی يونسکو داشت با مضيقه هایی رو برو می شود و مجبور می شود از نظر بودجه ای سياست انقباضی در پيشرو بگيرد.

چرا امريکا و اسرائيل زمان کنونی را برای  خروج از عضويت يونسکو انتخاب کردند؟

به نظر می رسد ؛ با توجه به اينکه ترامپ نسبت به اعلام قدس شريف بعنوان پايتخت رژيم صهيونستی اقدام کرده و با مخالفت جامعه بين المللی چه در مجمع عمومی ملل متحد و چه در کشورهای عضو يونسکو روبرو شده و با توجه به اينکه در گذشته هم کشور های عضو يونسکو، فلسطين را به عنوان دولت مستقل به رسميت شناخته بودند اين اقدام به نوعی اعلام مخالفت با رويکرد جامعۀ بين المللی در قضيۀ فلسطين هست و به نوعی تلاششان بر اين هست که در چنين شرايطی که ترامپ قدس را پايتخت رژيم صهيونيستی شناخته در اين فضا نظر مخالف خودشان با جامعه بين المللی بيان کنند و اين زمان را انتخاب کردند تا اينکه به نوعی  رويکرد دو دولت را رها کنند و رويکرد یک دولت آن هم رژيم صهيونيستی را پياده کنند .114/111

 

۱۰ دی ۱۳۹۶, ۱۹:۵۱ تهران
کامنت