• فتوکامنت: روح شجاعت، فداکاری و ایمان مانع اعمال دشمنیِ دشمنان است
کامنت