پس از دوشب ناآرام که اغتشاشگران برخی نقاط کرج را ناامن کرده بودند؛ با هوشیاری مردم و نیروهای انتظامی آرامش به شهر بازگشته است.

کلیدواژه

۱۳ دی ۱۳۹۶, ۰۹:۵۱ تهران
کامنت