در حالی که طی روزهای اخیر، رسانه های معاند سعی بسیاری کردند تا شهرستان ایذه استان خوزستان را به ناآرامی بکشانند؛ مردم انقلابی و وفادار این شهرستان که عمدتاً بختیاری هستند؛ امنیت و آرامش را به شهر و دیار خود بازگردانده اند.

کلیدواژه

۱۳ دی ۱۳۹۶, ۱۰:۴۱ تهران
کامنت