با گذشت 13 روز از فصل زمستان، بسیاری از نقاط کشورمان شاهد بارش رحمت الهی است.

کلیدواژه

۱۳ دی ۱۳۹۶, ۱۲:۵۲ تهران
کامنت