با فرار شاه از کشور در 26 دی 1357، انقلاب مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمه الله برای پیروزی و ریشه کنی نظام استبدادی و شاهنشاهی شتاب گرفت و با ورود آن رهبر فرزانه به ایران، شمارش معکوس سرنگونی رژیم آغاز شد.

کلیدواژه

۱۱ بهمن ۱۳۹۶, ۲۰:۳۴ تهران
کامنت