• تصاویر: 16 بهمن 1357/ انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت
کامنت