فجر است و سپیده حلقه بر در زده است، روز آمده، تاج لاله بر سر زده است با آمدن امام در کشور ما ، خورشید حقیقت زافق سر زده است

کلیدواژه

۱۷ بهمن ۱۳۹۶, ۱۲:۴۰ تهران
کامنت