با پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر تحول وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور، رویکردهای اقتصادی به ویژه در حوزه کشاورزی رو به پیشرفت و توسعه گذاشت.

کلیدواژه

۱۷ بهمن ۱۳۹۶, ۱۴:۳۴ تهران
کامنت