جزیره صنعتی «صدرا» بزرگترین مرکز توسعه صنایع دریایی و نفت و گاز کشور است.

کلیدواژه

۱۷ بهمن ۱۳۹۶, ۱۵:۵۴ تهران
کامنت