• اینفوگرافی: 5 اسفند؛ روز مهندس

پنجم اسفند در تقویم ایرانیان به عنو ان روز مهندس ثبت شده است. اینفوگرافی، فهرست اسامی برخی مهندسان نامدار ایرانی از زمان ایران باستان را نشان می دهد.

 

کلیدواژه

۰۵ اسفند ۱۳۹۶, ۱۸:۰۳ تهران
کامنت