اولین بار آموزش پته دوزی با تضمین اشتغال به کار در شهرستان فردوس بیرجند آغاز شد.

کلیدواژه

۱۷ اسفند ۱۳۹۶, ۱۹:۰۳ تهران
کامنت