۱۷ اسفند ۱۳۹۶, ۱۹:۱۶ تهران

کنگره شعر مقاومت با شعار المقاومه هی الدفاع المقدس عن الحق روز چهارشنبه و پنج شنبه 7 و 8 مارس در دمشق برگزار شد.

کلیدواژه

کامنت