۱۸ فروردین ۱۳۹۷, ۱۵:۳۳ تهران

هنرمند نوجوان پانزده ساله با تلفیق کار دست و لیزر روی چوب، آثاری خلق کرده که هم هنر است و هم تلاشی در جهت کسب روزی و کارآفرین.

کلیدواژه

کامنت