نخستین شاهنامه شیشه ای جهان در مکز نگارخانه سعدآباد تهران به نمایش درآمد.

کلیدواژه

۰۸ تیر ۱۳۹۷, ۲۰:۳۱ تهران
کامنت