حوادث روزهای اخیر در آشوب های خوزستان که به بهانه شوری آب آغاز شد؛ باید زنگ خطری برای مردم و مسئولین باشد که در زمین دشمن بازی نکنند؛ دشمنی که در خواب های آشفته خود فرجام سوریه را برای ایران در نظر گرفته است.

کلیدواژه

۱۱ تیر ۱۳۹۷, ۰۸:۲۱ تهران
کامنت