هواي معتدل پاييز و زمستان، چشمه هاي آب معدني، سواحل درياي مشهور و زيباي خليج فارس، جزيره هاي متعدد، تالاب هاي کم نظير و ارزشمند، پوشش گياهي نواحي گرمسيري، جانوران خاص مناطق خشکي و دريايي همراه با جاذبه هاي تاريخي و اجتماعي در اين منطقه؛ همگي دست به دست هم داده اند تا بوشهر را به عنوان يکي از پرجاذبه ترين نواحي طبيعي ايران تبدیل کند.

کلیدواژه

۱۶ تیر ۱۳۹۷, ۱۸:۵۰ تهران
کامنت