شهرستان سمنان در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر و در راه تهران به خراسان قرار گرفته و دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوانی است.

کلیدواژه

۱۶ تیر ۱۳۹۷, ۱۹:۲۵ تهران
کامنت