توان دفاعی و  قدرت نظامی بازدارنده ایران برای مقابله با هرگونه تهدید، باعث ناامیدی دشمنان در حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران شده است.

کلیدواژه

۱۹ تیر ۱۳۹۷, ۰۸:۱۳ تهران
کامنت