مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب دیدارش با رئیس جمهور روسیه را سازنده، روشن و صمیمانه خواند.

کلیدواژه

۲۱ تیر ۱۳۹۷, ۱۸:۳۵ تهران
کامنت