از مجموع ۸۶ هزار زائر ایرانی در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۸ هزار حاجی به کشور بازگشتند.

۱۳ شهریور ۱۳۹۷, ۱۵:۳۴ تهران
کامنت